Polityka prywatności

Zespół ZIZITO przestrzega najsurowszych wymagań dotyczących gromadzenia i zarządzania danymi osobowymi osób odwiedzających ich witrynę, a także klientów i partnerów.

Oprócz Ogólnych Warunków i Polityki Cookies, niniejsza Polityka Prywatności ma na celu jasne określenie celów, metod, podstaw, terminów i warunków, dla jakich Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane.

ZIZITO BG EOOD (zwana dalej „Spółką”) przetwarza dane osobowe swoich klientów i partnerów w pełnej zgodności z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679).

W celu spełnienia wymogów regulacyjnych, w niniejszej Polityce Prywatności Spółka podaje wyczerpujące informacje na temat: Twoich praw, rodzaju gromadzonych danych osobowych, podstaw ich dalszego przetwarzania, sposobów ich przechowywania i wykorzystywania oraz przypadków, w których dostęp do nich jest udostępniany przez Spółkę osobom trzecim.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679 „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez identyfikatory takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, intelektualnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby.

Zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), Spółka zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail zawsze będzie zgodne z rozporządzeniem i obowiązującym bułgarskim ustawodawstwem w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Cele zbierania danych osobowych przez Spółkę są następujące:

 • Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy;
 • W przypadku działań marketingowych – w przypadkach podania danych osobowych za wyraźną, dobrowolną i świadomą zgodą na ich dalsze wykorzystanie.

Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby strony internetowej www.zizito.com. Cele naszej działalności to: prezentacja sprzedaży towarów na odległość, zarządzanie profilami użytkowników w serwisie oraz cele statystyczne związane z wewnętrzną analizą i doskonaleniem działalności Spółki.

Firma nie zbiera danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji jej działań lub takich, których użytkownik nie podaje poprzez wyrażenie wyraźnej, dobrowolnej i świadomej zgody.

Przetwarzane przez nas dane osobowe

W celu zawarcia umowy, dostawy i usług informacyjnych

W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów zbieramy następujące rodzaje danych osobowych klientów:

 • Imię i Nazwisko;
 • adres e-mail;
 • telefon;
 • Adres wysyłki;
 • Numer konta bankowego
 • Dane nagrania dźwiękowego z utrzymywanego centrum obsługi klienta.

Dane osobowe użytkowników są gromadzone poprzez aktywne pola do wypełniania danych osobowych na naszej stronie przez zarejestrowanych i niezarejestrowanych odwiedzających.

Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest wymagane dla celów umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Mogą być również wykorzystane do podjęcia określonych czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

Na potrzeby działań marketingowych Spółki

W celu otrzymywania biuletynu elektronicznego i innych realizacji innych działań marketingowych przez Spółkę zbierane są następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • Inne dane podane dobrowolnie przez użytkownika w związku z określonymi celami marketingowymi, o których użytkownik został wcześniej poinformowany.

Dane osobowe zbierane są na podstawie wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). Zgoda wyrażana jest poprzez podanie niektórych lub wszystkich powyższych danych oraz zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz zapoznałem się z Polityką Prywatności”.

Specyfikacja

Za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę internetową www.zizito.com i przeglądasz jej różne strony, Spółka otrzymuje informacje techniczne w postaci protokołu informacyjnego. Protokoły tego typu są anonimowe i mają następującą treść:

 • adres IP urządzenia, z którego odwiedzasz witrynę;

 • Informacje o linku lub stronie, z której zostałeś przekierowany na naszą witrynę;
 • Informacje o czasie spędzonym na stronie i odwiedzonych na niej stronach;
   
 • Informacje techniczne o rodzaju systemu operacyjnego i przeglądarki, z której odwiedzasz witrynę;
 • Inny rodzaj informacji technicznych zgodnie z wymaganiami technicznymi systemu informatycznego;

Dane osobowe zbierane są przez Spółkę na podstawie wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie przycisku „Zgadzam się/nie zgadzam się” w polu „Zapoznałem się z polityką prywatności” ZIZITO BG „EOOD i zgadzam się/nie używam „cookies” podczas korzystania z serwisu.

Inne dane

Zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi oraz specyfiką rodzaju oferowanych towarów, może być konieczne zbieranie innego rodzaju danych osobowych. W takich przypadkach Spółka ma obowiązek poinformować Cię w sposób jednoznaczny o rodzaju danych osobowych wymaganych do zebrania, podstawach ich zbierania oraz celach ich dalszego przetwarzania.

Dane osobowe, które nie są przetwarzane

W żadnym wypadku Firma nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników, które ujawniają

 • Rasowe lub etniczne pochodzenie konsumentów;
 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego konsumentów;
 • przekonania polityczne, filozoficzne lub religijne;
 • Dane o przynależności do związków zawodowych;
 • Dane biometryczne lub genetyczne;
 • Dane dotyczące orientacji seksualnej konsumentów.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Podane przez użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w pełnej zgodności z podstawami i celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Firma nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych i reklamowych oraz nie będą udostępniane i przetwarzane przez osoby trzecie, z wyjątkiem określonych przypadków, do których należą:

 • Gdy to jest przewidziane przez prawo;
 • Jeżeli wymaga tego prawo państwowe lub organ sądowy;
 • Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika
Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych użytkowników są:

 • Stosunki przedkontraktowe i umowne pomiędzy Spółką a jej klientami w celu zawarcia umowy zakupu towarów na odległość;
 • Wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie niektórych rodzajów danych osobowych przez użytkowników;
 • Różnego rodzaju wymogi prawne bezpośrednio związane z działalnością Spółki.
Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez Spółkę są przetwarzane na podstawie określonej w niniejszej Polityce Prywatności, a ich celami są odpowiednio:

 • Wszelkie procedury i czynności niezbędne do zawarcia zgodnej z prawem umowy pomiędzy konsumentem a Spółką;
 • Realizacja zrealizowanego zamówienia przez użytkownika;
 • Wypełnianie przepisów rachunkowych w działalności Spółki;
 • Zarządzanie profilami użytkowników i korzystanie z sekcji blogowej serwisu;
 • Informowanie klientów o aktualnych promocjach i nowych ofertach sprzedażowych;
 • Realizacja prawa klienta do reklamacji i żądania serwisu gwarancyjnego towaru;
 • Odpowiedzi na zapytania i pytania użytkownika kierowane do Spółki.

Okres przechowywania przekazanych danych

Spółka zawsze przechowuje Twoje dane z zachowaniem przewidzianych w tym celu terminów prawnych. Główną rolę w określeniu czasu przechowywania gromadzonych danych odgrywają cele przetwarzania zawartych w nich informacji.

 • W przypadku braku zawarcia umowy między użytkownikiem a Spółką, dane osobowe użytkownika zostaną terminowo usunięte.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres jej wykonywania.
 • W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie uprzedniej zgody użytkownika, dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody i skorzystania z prawa do bycia zapomnianym – wówczas Spółka usuwa wszelkiego rodzaju podane przez Ciebie dane osobowe.

Zabezpieczenia techniczne w zakresie ochrony danych osobowych

Firma zadbała o wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz obowiązującym ustawodawstwem bułgarskim.

Podejmowane przez Spółkę środki odpowiadają konkretnym zagrożeniom związanym z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. Organizacyjnie i technicznie zapewniona jest ochrona danych użytkownika przed potencjalną utratą, modyfikacją, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Ciasteczka

W celu usprawnienia sposobu, w jaki korzystamy z naszej strony internetowej, stosujemy pliki cookies. Są to małe informacyjne pliki danych, które Twoja przeglądarka zapisuje na dysku twardym Twojego urządzenia. Są one ważne dla utrzymania szybkości, funkcjonalności i dobrego doświadczenia klienta na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie pomagają nam lepiej zrozumieć i przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i stale pracują nad poprawą jej nawigacji. Przekazują nam informacje o tym, czy jesteś nowym gościem, czy odwiedzałeś witrynę w przeszłości. Pliki cookie są anonimowe; nie przechowują danych osobowych o użytkowniku i nie zbierają żadnych informacji, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę i ustawić ją tak, aby usuwała wszystkie pliki cookies z dysku twardego Twojego urządzenia, blokowała pliki cookies lub każdorazowo informowała Cię przed zapisaniem plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z plików cookie, zapoznaj się z naszą pełną Polityką plików cookie.

Udostępnianie danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim

W niektórych przypadkach Spółka może ujawnić określone rodzaje danych osobowych swoim partnerom lub podwykonawcom. Te osoby trzecie dostarczają Spółce produkty i usługi związane z działalnością Spółki lub zapewniają proces działań marketingowych Spółki.

Spółka może udzielać dostępu do danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim, w tym podmiotom trzecim znajdującym się poza Unią Europejską, z zastrzeżeniem wymogów Rozporządzenia. Są to na przykład sytuacje związane z:

 • Organizowanie akcji promocyjnych, gier lub konkursów zgodnie z zasadami określonych inicjatyw marketingowych;
 • Dostawa produktów za pośrednictwem kurierów i/lub innych osób trzecich, które organizują spedycję;
 • Realizacja przez osoby trzecie, z którymi Spółka ma stosunek umowny w odniesieniu do dostarczania i pomiaru treści lub reklam, w tym serwery do dostarczania treści reklamowych, giełdy do obrotu inwentarzem (Ad Exchanges), narzędzia wydawnicze (SSP), narzędzia reklamowe ( DSP);
 • Korzystanie z serwerów wirtualnych (VPS) dostarczanych przez strony trzecie, z którymi Spółka ma stosunek umowny;
 • Usprawnienie kierowania reklam produktów i usług Spółki przez osoby trzecie;
 • Udostępnianie danych znanym usługodawcom, którzy publicznie zadeklarowali zgodność z RODO i polityką e-prywatności, takim jak Google i Facebook. Zgoda obejmuje również umieszczanie i używanie unikalnych, zdepersonalizowanych identyfikatorów, na przykład za pomocą plików cookie, localStorage lub innej ogólnie przyjętej technologii internetowej;
 • Otrzymywanie usług serwerowych i chmurowych związanych z zamówieniami i obsługą centrum obsługi klienta przez osoby trzecie;
 • Udostępnianie danych podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Spółki, w tym księgowym, prawnikom, audytorom, notariuszom, agencjom reklamowym i PR czy firmom zajmującym się systematyczną administracją danymi.

Spółka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za udostępnianie danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim wyłącznie po wyraźnym zapewnieniu technicznych i prawnych mechanizmów, w ramach których będzie odbywać się przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 679/2016 i prawa bułgarskiego.

Spółka zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia legalnego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z wymogami poufności określonymi w niniejszej Polityce.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych 

Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy i czy je przetwarzamy.

Prawo do poprawiania danych osobowych

W przypadku rozbieżności między Twoimi aktualnymi danymi a danymi przetwarzanymi przez Spółkę, masz prawo żądać niezbędnych poprawek wszystkich niedokładnych danych bez zbędnej zwłoki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia lub zablokowania przetwarzania niektórych rodzajów danych osobowych. Takimi przypadkami są np. konieczność potwierdzenia prawidłowości danych osobowych, podstaw ich przetwarzania lub niezgodności z prawem ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych osobowych 

W przypadku, gdy podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych utraciła ważność, masz prawo żądania usunięcia wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

W celu skorzystania z tej samej usługi masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych przekazanych drogą elektroniczną do innego dostawcy w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to dotyczy wyłącznie danych podanych za wyraźną zgodą użytkownika.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku braku zgody na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawo to dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz danych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów kontroler. Lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy osoby, której dane dotyczą, mają pierwszeństwo przed takimi interesami.

Prawo do wycofania zgody

Przetwarzając dane osobowe po uzyskaniu wyraźnej zgody, masz prawo w dowolnym momencie zażądać wycofania zgody na przetwarzanie określonego rodzaju danych osobowych.

Prawo apelacji 

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojego wniosku w związku z którymkolwiek z powyższych uprawnień lub uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do Komisji Ochrony Danych – organu nadzorczego . odpowiedzialny za wdrożenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, możesz wysłać odpowiednią aplikację z dokładnym żądaniem na następujący adres e-mail: info@zizito.com