Политика за поверителност

Екипът на ZIZITO следва най-строгите изисквания, касаещи събирането и менажирането на лични данни както за посетителите на сайта си, така и за своите клиенти и партньори.

В допълнение към Общите условия и Политиката за бисквитки, настоящата Политика за поверителност има за цел да дефинира ясно целите, способите, основанията, сроковете и условията, при които Вашите лични данни се събират и обработват.

„ЗИЗИТО БГ“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) обработва личните данни на своите клиенти и партньори в пълно съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

С оглед съответствието с нормативните изисквания, с настоящата Политика за поверителност Дружеството представя изчерпателна информация за: Вашите права, типа на събираните лични данни, основанието за тяхното по-нататъшно обработване, начините на тяхното съхранение и използване, както и за случаите, в които достъп до тях бива предоставян от страна на Дружеството на трети лица.

Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, като „лични данни“ се определя всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съгласно задълженията ни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият регламент относно защитата на данните“), Дружеството гарантира, че обработването на лични данни, като име, адрес, телефон и имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с Регламента и приложимото българското законодателство в сферата на защитата на личните данни.

Събиране и използване на лични данни

Целите за събиране на лични данни от страна на Дружеството са следните:

• За подготовка, сключване и изпълнение на договор;
• За маркетингова дейност – в случаите, в които личните данни са предоставени с изрично, свободно и информирано съгласие за тяхното по-нататъшно използване.

Личните данни, предоставени от Вас, се обработват единствено за целите на дейността на сайта www.zizito.com. Целите на дейността ни са: презентация продажба на стоки от разстояние, управление на потребителски профили на интернет страницата и статистически цели, свързани с вътрешен анализ и подобряване на дейността на Дружеството.

Дружеството не събира лични, които не са необходими за реализиране на дейността му или такива, които не са дадени от потребителя чрез изразяване на изрично, свободно и информирано съгласие.

Личните данни, които обработваме

За целите на сключване на договор, доставката и информационното обслужване

За целите на сключване на договор за продажба на стоки събираме следните видове лични данни за клиентите:

• Три имена;
• Адрес на електронна поща;
• Телефон за връзка
• Адрес за доставка;
• Номер на банкова сметка;
• Данни от звукозапис от поддържания център за обслужване на клиенти.

Личните данни на потребителите се събират чрез активните полета за попълване на лични данни в сайта ни от страна на регистрирани и нерегистрирани посетители.

Обработването на личните данни от страна на Дружеството се налага за целите на изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна. Те могат да се използват и за предприемане на определени стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, пар. 1, буква б) от Регламента).

За целите на маркетинговите активности на Дружеството

За получаване на електронен бюлетин и други изпълнение на други маркетингови дейности от страна на Дружеството се събират следните лични данни:

• Две имена;
• Адрес на електронна поща;
• Други данни, доброволно предоставени от потребителя във връзка с конкретни маркетингови цели, за които потребителят е бил предварително информиран.

Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, пар. 1, буква а) от Регламента). Съгласието е изразено посредством въвеждане на част или всички от горепосочените данни и маркиране на полето „Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за получаването на информационен бюлетин и съм запознат с Политиката за поверителност“.

Техническа информация

Всеки път, когато посетите уеб сайта на www.zizito.com и сърфирате през различни негови страници, Дружеството получава техническа информация под формата на информационен протокол. Този вид протоколи са анонимни и имат следното съдържание:

• IP адресът на устройството, от което посещавате сайта;
• Информация за линка или страницата, от които сте били препратени към нашия сайт;
• Информация за времето, което сте прекарали в сайта и страниците, които сте посетили в него;
• Техническа информация за вида на операционната система и браузъра, от които посещавате сайта;
• Друг тип техническа информация съгласно техническите изисквания на информационната система;

Личните данни се събират от Дружеството на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента). Съгласието е изразено посредством маркирането на бутон „Съгласен/на съм“ в полето „Запознат съм с политиката за поверителност на „ЗИЗИТО БГ“ ЕООД и съм съгласен/на да използвам „бисквитки“ при използването на интернет страницата“.

Други данни

В съответствие с всички законови изисквания и спецификата на предлагания тип стоки, може да е необходимо събирането и на друг тип лични данни. В тези случаи, Дружеството има задължението да Ви информира изрично и еднозначно за типа на необходимите за събиране лични данни, основанието за събирането им и целите на по-нататъшната им обработка.

Лични данни, които не се обработват

Дружеството при никакви обстоятелства не събира и не обработва потребителски лични данни, които разкриват:

• Расов или етнически произход на потребителите;
• Данни за физическото или психическото здраве на потребителите;
• Политически, философски или религиозни убеждения;
• Данни за членство в синдикални организации;
• Биометрични или генетични данни;
• Данни за сексуалната ориентация на потребителите.

Основания и цели за обработка на лични данни от Дружеството

Предоставените от страна на потребителите лични данни се обработват в пълно съответствие с основанията и целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Дружеството не практикува автоматизирано вземане на решения, като предоставените лични данни няма да бъдат използвани за маркетингови и рекламни цели, както и няма да бъдат предоставяни за достъп и обработка на трети лица, освен в определени случаи, които включват:

• Когато това право е предвидено в закон;
• Ако това бъде изискано по законовия начин от компетентен държавен или съдебен орган;
• Когато е получено изричното потребителско съгласие за това.

Основания за обработване на лични данни

Основанията за обработване на лични данни на потребители от страна на Дружеството са следните:

• Преддоговорни и договорни отношения между Дружеството и неговите клиенти за целите на сключване на договор за покупка на стоки от разстояние;
• Изрично и свободно заявено съгласие за обработка на определен тип лични данни от страна на потребителите;
• Различни типове законови изисквания, свързани пряко с дейността на Дружеството.

Цели на обработването на лични данни

Личните данни, които Дружеството събира, се обработват на основанията, дефинирани в настоящата Политика за поверителност, като целите им са съответно:

• Всички процедури и действия, нужни за сключването на легитимен договор между потребителя и Дружеството;
• Изпълнение на завършена поръчка от страна на потребителя;
• Изпълнение на счетоводни нормативни изисквания в действието на Дружеството;
• Менажиране на потребителски профили и използване на блог секцията на уеб сайта;
• Уведомяване на клиентите за актуални промоции и нови търговски предложения;
• Упражняване на клиентското право за рекламация и заявка за гаранционно обслужване на стоките;
• Отговори на запитвания и въпроси от потребителя към Дружеството.

Срок на съхранение на предоставените данни

Дружеството винаги съхранява Вашите данни в пълно съответствие с предвидените за целта законови срокове. Основна роля в определянето на продължителността на съхранение на събраните данни, играят целите за обработката на информацията, съдържаща се в тях.

• В случаите, в които не се стигне до сключване на договор между потрбителя и Дружеството, личните данни на потребителя ще бъдат изтрити своевременно.
• Личните данни, предоставени от потребителя с цел изпълнение на договор, ще бъдат съхранявани за срока на неговото изпълнение.
• В случаите, в които обработваме лични данни на основание предварително потребителско съгласие, данните ще бъдат съхранявани, докато не оттеглите съгласието си и не упражните правото си да бъдете забравени – тогава Дружеството изтрива всички типове лични данни, които сте предоставили предварително.

Техническа сигурност относно защитата на лични данни

Дружеството се е погрижило за въвеждането на всички необходими технически и организационни мерки, свързани с обработката и защитата на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимото българско законодателство.

Предприетите от Дружеството мерки съответстват на конкретните рискове при обработването и съхранението на предоставените лични данни. Организационно и технически е подсигурена защитата на потребителските данни от потенциална загуба, мадификации, кражба или неоторизиран достъп от страна на трети лица.

Бисквитки

С цел подобряване начините за използване на уеб сайта си, ние използваме „бисквитки“. Това са малки информационни файлове с данни, които Вашият браузър запаметява на твърдия диск на Вашето устройство. Те са важни за поддържане на скоростта, функционалностите и доброто клиентско изживяване на нашия уеб сайт.

„Бисквитките“ни помагат да разбираме и анализираме по-добре как потребителите използват уеб сайта ни и постоянно да работим по подобряване на навигацията му. Те ни дават информация за това дали сте нов посетител или вече сте посещавали сайтав миналото. „Бисквитките“са анонимни; те не съхраняват лични данни за потребителя и не събират каквато и да е информация, която би могла да разкрие самоличността Ви.

В случай, че не желаете да получавате „бисквитки“, можете да конфигурирате браузъра си и да го настроите да изтрие всички „бисквитки“ от харддиска на устройството Ви, да блокира „бисквитките“ или да Ви информира всеки път преди съхраняването на „бисквитки“.

За да научите повече за използването на „бисквитки“, можете да прочетете пълната ни Политика за бисквитки.

Споделяне и разкриване на лични данни на потребители с трети страни

С цел подобряване начините за използване на уеб сайта си, ние използваме „бисквитки“. Това са малки информационни файлове с данни, които Вашият браузър запаметява на твърдия диск на Вашето устройство. Те са важни за поддържане на скоростта, функционалностите и доброто клиентско изживяване на нашия уеб сайт.

„Бисквитките“ни помагат да разбираме и анализираме по-добре как потребителите използват уеб сайта ни и постоянно да работим по подобряване на навигацията му. Те ни дават информация за това дали сте нов посетител или вече сте посещавали сайтав миналото. „Бисквитките“са анонимни; те не съхраняват лични данни за потребителя и не събират каквато и да е информация, която би могла да разкрие самоличността Ви.

В случай, че не желаете да получавате „бисквитки“, можете да конфигурирате браузъра си и да го настроите да изтрие всички „бисквитки“ от харддиска на устройството Ви, да блокира „бисквитките“ или да Ви информира всеки път преди съхраняването на „бисквитки“.

За да научите повече за използването на „бисквитки“, можете да прочетете пълната ни Политика за бисквитки.

Правата Ви като субект на лични данни

Съгласно Регламента, на всеки субект на лични данни се гарантират следните права:

Право на достъп до съхраняваните лични данни

Всеки потребител има право да получи информация за това какви лични данни обработваме, както и дали обработваме такива.

Право на коригиране на лични данни

В случай на несъответствие между Вашите актуални данни и тези, обработвани от Дружеството, Вие имате право да поискате нужните корекции на всички неточни данни без излишно забавяне.

Право на ограничаване на обработката на лични данни

При определени обстоятелства, Вие имате право да поискате ограничаване или блокиране на обработката на определени типове лични данни. Такива случаи са например необходимостта от потвърждение на точността на личните данни, основанието за обработката им или незаконността на обработването им.

Право на изтриване на лични данни

В случай, че основанието за обработване на Вашите лични данни вече не е валидно, Вие имате право да поискате изтриването на всички лични данни, обработвани от нас.

Право на преносимост на данните

Вие имате право да поискате предаването на Вашите електронно предоставени лични данни на друг доставчик в машинно четим формат, с цел използване на същата услуга. Това право се прилага само за данните, които са предоставени след изрично съгласие от страна на потребителя.

Право на възражение

В случай на несъгласие с начина, по който обработваме Вашите лични данни, имате право да заявите своето възражение. Това право се прилага само за данните, обработването на които е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и за данни, обработването на които е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите на субекта на данни.

Право на оттегляне на съгласието

При обработка на лични данни след получено изрично съгласие, Вие имате правото да заявите оттегляне на съгласието за обработка на конкретния вид лични данни по всяко време.

Право на жалба

При възникнало недоволство от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

При желание за упражняване на което и да е от горепосочените права, можете да изпратите съответното заявление с точното си искане на следния електронен адрес: info@zizito.com