Zásady ochrany osobných údajov

Tím ZIZITO dodržiava najprísnejšie požiadavky týkajúce sa zhromažďovania a správy osobných údajov pre návštevníkov jeho stránky, ako aj pre svojich zákazníkov a partnerov.

Okrem Všeobecných obchodných podmienok a Zásad používania súborov cookie je cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov jasne definovať účely, metódy, dôvody, lehoty a podmienky, za ktorých sa zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje.

ZIZITO BG EOOD (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje svojich klientov a partnerov plne v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) a zákona o ochrane osobných údajov.

V záujme dodržania regulačných požiadaviek poskytuje Spoločnosť prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov komplexné informácie o: vašich právach, type zhromažďovaných osobných údajov, dôvodoch ich ďalšieho spracovania, spôsoboch ich uchovávania a použitia a o prípadoch, kedy prístup k nim poskytuje Spoločnosť tretím stranám.

Podľa čl. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 sú „osobné údaje“ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátorov, ako sú meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden či viac charakteristík špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, intelektuálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tohto jednotlivca.

Spoločnosť v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) zabezpečuje, že spracúvanie osobných údajov, akými sú meno, adresa, telefón a emailová adresa , bude vždy v súlade s nariadením a platnou bulharskou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Účely zhromažďovania osobných údajov Spoločnosťou sú nasledovné:

 • Na prípravu, uzatvorenie a realizáciu zmluvy;
 • Na marketingové aktivity – v prípadoch, keď sú osobné údaje poskytnuté s výslovným, slobodným a informovaným súhlasom na ich ďalšie použitie.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané iba na účely webovej stránky www.zizito.com . Ciele našej činnosti sú: prezentácia tovaru na diaľku, správa užívateľských profilov na webovej stránke a štatistické ciele súvisiace s internou analýzou a zlepšovaním činnosti Spoločnosti.

Spoločnosť nezhromažďuje osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na realizáciu jej činnosti, ani tie, ktoré používateľ neposkytne vyjadrením výslovného, slobodného a informovaného súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Doručovacie a informačné služby na účely uzatvorenia zmluvy

Na účely uzatvorenia zmluvy o predaji tovaru získavame o zákazníkoch nasledovné druhy osobných údajov:

 • Tri mená;
 • Emailová adresa;
 • Telefónne číslo;
 • Dodacia adresa ;
 • Číslo bankového účtu ;
 • Údaje o zvukových záznamoch z udržiavaného centra služieb zákazníkom.

Osobné údaje používateľov sú zhromažďované prostredníctvom aktívnych polí na vyplnenie osobných údajov na našej stránke registrovanými a neregistrovanými návštevníkmi.

Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou sa vyžaduje na účely zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Môžu sa tiež použiť na vykonanie určitých krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia).

Na účely marketingových aktivít Spoločnosti

Nasledujúce osobné údaje sa zhromažďujú na účely prijímania elektronického bulletinu a inej realizácie iných marketingových aktivít Spoločnosti:

 • Dve mená;
 • E-mailová adresa ;
 • Ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom v súvislosti s konkrétnymi marketingovými účelmi, o ktorých bol používateľ vopred informovaný.

Osobné údaje sa zhromažďujú na základe výslovného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia). Súhlas vyjadrujete zadaním niektorých alebo všetkých vyššie uvedených údajov a zaškrtnutím políčka „Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli použité na zasielanie newslettera a som oboznámený so Zásadami ochrany osobných údajov“.

Technická informácia

Zakaždým, keď navštívite webovú stránku www.zizito.com a prezeráte si jej rôzne stránky, Spoločnosť dostane technické informácie vo forme informačného protokolu. Tieto typy protokolov sú anonymné a majú nasledujúci obsah:

 • IP adresa zariadenia, z ktorého stránku navštevujete ;

 • Informácie o odkaze alebo stránke, z ktorej ste boli presmerovaní na našu stránku ;
 • Informácie o čase strávenom na stránke a stránkach, ktoré ste na nej navštívili ;
   
 • Technické informácie o type operačného systému a prehliadača, z ktorého stránku navštevujete;
 • Iný druh technických informácií podľa technických požiadaviek informačného systému;

Osobné údaje zhromažďuje Spoločnosť na základe výslovného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. „a“ nariadenia). Súhlas je vyjadrený označením tlačidla „Súhlasím / nesúhlasím“ v poli „Som oboznámený so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti „ZIZITO BG“EOOD a súhlasím / nepoužívam „súbory cookie“ pri používaní webovej stránky.

Iné údaje

V súlade so všetkými zákonnými požiadavkami a špecifikami druhu ponúkaného tovaru môže byť potrebné získavať aj iné druhy osobných údajov. V týchto prípadoch má Spoločnosť povinnosť Vás výslovne a jednoznačne informovať o druhu osobných údajov potrebných na zhromažďovanie, dôvodoch ich zhromažďovania a účeloch ich ďalšieho spracúvania.

Osobné údaje, ktoré sa nespracúvajú

Spoločnosť za žiadnych okolností nezhromažďuje ani nespracúva osobné údaje používateľov, ktoré zverejňujú

 • Rasový alebo etnický pôvod spotrebiteľov;
 • Údaje o fyzickom alebo duševnom zdraví spotrebiteľov;
 • Politické, filozofické alebo náboženské presvedčenie;
 • Údaje o členstve v odboroch;
 • Biometrické alebo genetické údaje;
 • Údaje o sexuálnej orientácii spotrebiteľov.

Dôvody a ciele spracúvania osobných údajov Spoločnosťou

Osobné údaje poskytnuté používateľmi budú spracované v plnom súlade s dôvodmi a cieľmi stanovenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie a poskytnuté osobné údaje nebudú použité na marketingové a reklamné účely a nebudú poskytnuté na prístup a spracovanie tretím stranám s výnimkou určitých prípadov, medzi ktoré patria :

 • Ak je toto právo ustanovené zákonom;
 • Ak to vyžaduje zákonom príslušný štátny alebo súdny orgán;
 • Keď bol získaný výslovný súhlas používateľa
Dôvody spracovania osobných údajov

Dôvody spracúvania osobných údajov používateľov Spoločnosťou sú nasledovné:

 • Predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Spoločnosťou a jej klientmi na účely uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru na diaľku;
 • Výslovný a slobodne vyjadrený súhlas so spracovaním určitých typov osobných údajov používateľmi;
 • Rôzne druhy právnych požiadaviek priamo súvisiacich s činnosťou Spoločnosti.
Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené Spoločnosťou sú spracovávané na základe dôvodov vymedzených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a ich účely sú:

 • Všetky postupy a úkony potrebné na uzavretie zákonnej zmluvy medzi spotrebiteľom a Spoločnosťou;
 • Vykonanie dokončenej objednávky používateľom;
 • Plnenie účtovných predpisov pri prevádzke Spoločnosti;
 • Správa používateľských profilov a používanie blogovej časti webovej stránky;
 • Informovanie zákazníkov o aktuálnych akciách a nových predajných ponukách;
 • Uplatnenie práva klienta na reklamáciu a požiadavku na záručný servis tovaru;
 • Odpovede na otázky a otázky používateľa na Spoločnosť.

Doba uchovávania poskytnutých údajov

Spoločnosť vždy uchováva vaše údaje plne v súlade so zákonnými lehotami stanovenými na tento účel. Hlavnú úlohu pri určovaní doby uchovávania zozbieraných údajov zohrávajú ciele spracovania informácií v nich obsiahnutých .

 • V prípadoch, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi užívateľom a Spoločnosťou, budú osobné údaje užívateľa včas vymazané.
 • Osobné údaje poskytnuté používateľom za účelom plnenia zmluvy budú uchovávané po dobu jej plnenia.
 • V prípadoch, keď spracúvame osobné údaje na základe predchádzajúceho súhlasu používateľa, budú údaje uložené, kým svoj súhlas neodvoláte a neuplatníte svoje právo byť zabudnutý – potom Spoločnosť vymaže všetky typy osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Technické zabezpečenie ohľadom ochrany osobných údajov

Spoločnosť sa postarala o zavedenie všetkých potrebných technických a organizačných opatrení súvisiacich so spracovaním a ochranou osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a platnou bulharskou legislatívou.

Opatrenia prijaté Spoločnosťou zodpovedajú špecifickým rizikám pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov. Organizačne a technicky je zabezpečená ochrana užívateľských údajov pred prípadnou stratou, úpravou, odcudzením alebo neoprávneným prístupom tretích osôb.

Cookies

Cookies používame, aby sme zlepšili spôsob, akým používame našu webovú stránku. Ide o malé informačné dátové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá na pevný disk vášho zariadenia. Sú dôležité pre udržanie rýchlosti, funkčnosti a dobrej zákazníckej skúsenosti s našimi webovými stránkami.

Súbory cookie nám pomáhajú lepšie pochopiť a analyzovať, ako používatelia používajú našu webovú stránku, a neustále pracujeme na zlepšovaní jej navigácie. Poskytujú nám informácie o tom, či ste nový návštevník alebo ste stránku navštívili v minulosti. Cookies sú anonymné; neuchovávajú osobné údaje o používateľovi a nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli odhaliť vašu identitu.

Ak nechcete dostávať súbory cookie, môžete si nakonfigurovať prehliadač a nastaviť ho tak, aby vymazal všetky súbory cookie z pevného disku vášho zariadenia, zablokoval súbory cookie alebo vás informoval vždy pred uložením súborov cookie. .

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní súborov cookie, môžete si prečítať naše úplné Zásady používania súborov cookie .

Zdieľanie a zverejňovanie osobných údajov používateľov s tretími stranami

V určitých prípadoch môže Spoločnosť poskytnúť určité typy osobných údajov svojim partnerom alebo subdodávateľom. Tieto tretie strany poskytujú Spoločnosti produkty a služby súvisiace s činnosťou Spoločnosti alebo zabezpečujú proces marketingových aktivít Spoločnosti.

V súlade s požiadavkami nariadenia môže Spoločnosť poskytnúť prístup k osobným údajom používateľa tretím stranám vrátane tretích strán so sídlom mimo Európskej únie. Ide napríklad o situácie súvisiace s :

 • Organizovaním propagačných kampaní, hier alebo súťaží v súlade s pravidlami špecifických marketingových iniciatív;
 • Doručovaním produktov prostredníctvom kuriérov a/alebo iných tretích strán, ktoré organizujú prepravu;
 • Vykonávaním tretími stranami, s ktorými má Spoločnosť zmluvný vzťah v súvislosti s doručovaním a meraním obsahu alebo reklamy vrátane serverov na doručovanie reklamného obsahu, búrz na obchodovanie s inventárom (Ad Exchanges), publikačných nástrojov (SSP), reklamných nástrojov ( DSP);
 • Používaním virtuálnych serverov (VPS) poskytovaných tretími stranami, s ktorými má Spoločnosť zmluvný vzťah;
 • Zlepšením zacielenia reklamy na produkty a služby Spoločnosti tretími stranami;
 • Poskytovaním údajov známym poskytovateľom služieb, ktorí verejne deklarovali súlad s GDPR a zásadami elektronického súkromia, ako sú Google a Facebook. Súhlas zahŕňa aj umiestnenie a používanie jedinečných depersonalizovaných identifikátorov, napríklad prostredníctvom používania súborov cookie, localStorage alebo inej všeobecne akceptovanej webovej technológie;
 • Prijímaním serverových a cloudových služieb súvisiacich s objednávkami a servisom centra služieb zákazníkom tretími stranami;
 • Poskytovaním prístupu k údajom tretím stranám poskytujúcim služby Spoločnosti vrátane účtovníkov, právnikov, audítorov, notárov, reklamných a PR agentúr alebo spoločností zaoberajúcich sa systematickou správou údajov .

Spoločnosť preberá zodpovednosť za zdieľanie osobných údajov používateľa s tretími stranami až po výslovnom poskytnutí technických a právnych mechanizmov, na základe ktorých bude spracúvanie zdieľaných osobných údajov prebiehať v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 679/2016 a bulharskej legislatívy .

Spoločnosť sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie legitímneho a bezpečného spracovania osobných údajov používateľov v súlade s požiadavkami dôvernosti uvedenými v týchto Zásadách.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa nariadenia sa každej dotknutej osobe zaručujú tieto práva:

Právo na prístup k uloženým osobným údajom

Každý užívateľ má právo získať informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame a či takéto údaje spracúvame.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade nesúladu medzi vašimi aktuálnymi údajmi a údajmi, ktoré spracúva Spoločnosť, máte právo bez zbytočného odkladu požiadať o potrebné opravy všetkých nepresných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať o obmedzenie alebo zablokovanie spracúvania určitých druhov osobných údajov. Takýmito prípadmi sú napríklad potreba potvrdenia správnosti osobných údajov, dôvodov ich spracúvania alebo nezákonnosti ich spracúvania.

Právo na vymazanie osobných údajov 

V prípade, že základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov pominie, máte právo požiadať o vymazanie všetkých nami spracúvaných osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o prenos Vašich elektronicky poskytnutých osobných údajov k inému poskytovateľovi v strojovo čitateľnom formáte za účelom využitia rovnakej služby. Toto právo sa vzťahuje len na údaje poskytnuté s výslovným súhlasom užívateľa.

Právo namietať 

V prípade nesúhlasu so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo namietať. Toto právo sa vzťahuje len na údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, a na údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany s výnimkou prípadov, keď záujmy dotknutej osoby majú prednosť pred takýmito záujmami.

Právo na odvolanie súhlasu

Pri spracúvaní osobných údajov po získaní výslovného súhlasu máte právo kedykoľvek požiadať o odvolanie súhlasu so spracúvaním konkrétneho druhu osobných údajov.

Právo na odvolanie 

Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej žiadosti v súvislosti s niektorým z vyššie uvedených práv, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracúvame zákonne, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov – dozorný orgán zodpovedný za implementáciu nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov.

Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete príslušnú žiadosť s presnou žiadosťou zaslať na e-mailovú adresu: info@zizito.com