Тимот на www.zizito.com ги превзема доста сериозно своите обврски за заштита на вашите лични информации. Во прилог на нашите Услови на Користење, оваа Политика на приватност ги утврдува начинот, целите, основите, условите и правилата под кои ги обработуваме вашите лични податоци.

ZIZITO BG EOOD (Компанијата) ги обработува вашите лични податоци во согласност со барањата на Општата регулатива за заштита на личните податоци (Регулатива (ЕУ) 2016/679) и Законот за заштита на личните податоци.

Со цел да се усогласат со регулаторните барања на оваа Политика на приватност, Компанијата доставува информации за вашите права, видот на личните податоци што се собираат, основата за нивна обработка, начинот на нивно чување и употреба и случаите во кои им се откриени на трети лица.

Според чл. 4 од Регулативата (ЕУ) 2016/679, „лични податоци“ се сите информации што се однесуваат на идентификувано физичко лице или физичко лице коешто може да се идентификува, директно или индиректно, особено со идентификатор, како што се име, идентификациски број, податоци за локација, идентификатор преку Интернет или со еден или повеќе атрибути коишто се специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, интелектуалниот, економскиот, културниот или општествениот идентитет на таа индивидуа.

Во согласност со нашите обврски согласно Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот („Регулативата за заштита на податоците“), Компанијата гарантира дека обработката на лични податоци, како што се име, адреса, телефон и адреса за е-пошта, ќе биде секогаш во согласност со Регулативата и важечкото Бугарско законодавство во областа на заштитата на личните податоци.

1. Собирање и употреба на лични податоци

Компанијата собира лични податоци наменети за:

• Подготовка и склучување на договор, вклучително и негово спроведување и

• Маркетинг активност - каде што се обезбедуваат лични податоци откако ќе се даде експлицитна, бесплатна и информирана согласност за нивна употреба.

Личните информации што ги давате се обработуваат само за целите на активностите на страницата www.zizito.com. Целите на нашиот бизнис се: продажба на стоки од далечина, управување со кориснички профили на веб-страницата и статистички цели поврзани со внатрешна анализа и подобрување на активноста на Компанијата.

Компанијата не собира лични информации над потребните за извршување на својата деловна активност или што ги давате вие ​​со ваша експлицитна и бесплатна согласност.

2. Личните податоци што ги обработуваме и целта:

2.1. Заради склучување договори, испорака на стоки и услуги за информации за клиенти

Заради склучување договор за продажба на стоки, ги собираме следниве лични информации:

• Три имиња;

•           И-мејл адреса;

• Телефон и адреса за испорака;

•           Број на Жиро сметка;

• Возраст;

• Податоци за снимање звук од поддржан центар.

Личните информации се собираат преку формуларот за нарачка на нашата страница - преку профил или како гостин. Обработката на лични податоци е неопходна за склучување на договор во кој е вклучен предметот на податоците или за превземање чекори по барање на предметот на податоците пред склучување на договор (член 6 (1) (б) од Регулатива).

2.2. За целите на маркетинг активностите

Ги собираме следниве лични информации за билтенот и другите маркетинг активности:

• Две имиња;

•           И-мејл адреса;

• Други информации обезбедени од вас во врска со специфични цели за маркетинг за кои сте биле информирани.

Личните податоци се собираат врз основа на изречена согласност (член 6 (1) (а) од регулативата). Согласноста беше изразена со внесување на некои од горенаведените информации и штиклирање на полето „Се согласувам дека моите лични податоци ќе се користат за добивање на билтен и јас сум запознаен со Политиката за приватност“.

2.3. Техничка информација

Секојпат кога ќе ја посетите веб-страницата на www.zizito.com и / или нејзините различни делови, добиваме информации во форма на протокол за информации со следнава содржина:

• Вашата IP адреса и страницата од која сте пренасочени на нашата страница;

• Информации за вашиот престој на нашата веб-страница и деловите што сте ги посетиле;

• Информации за вашиот пребарувач и оперативен систем;

• Други видови на технички информации во однос на техничките барања на информативниот систем;

Личните податоци се собираат врз основа на изречена согласност (член 6 (1) (а) од регулативата). Согласноста се изразува со кликнување на копчето „Се согласувам“ кај „Јас сум запознаен со политиката за приватност на ZIZITO BG Ltd. и се согласувам да користам колачиња при користење на веб-страницата“.

2.4. Други податоци

Поради законските барања и различните видови на стоки што се нудат на страницата, можеби ќе биде потребно да се соберат други видови на лични информации. Во такви случаи, Компанијата експлицитно ќе ве информира за личните податоци што се потребни, причината за собирањето и целите за коишто се обработуваат.

3. Лични податоци кои не се обработуваат

Компанијата не собира или обработува лични податоци кои:

• Ги откриваат расното или етничкото потекло на потрошувачите или други податоци што се однесуваат на нивното здравје или ментално здравје;

• Ги објавуваат политичките, религиозните или филозофските убедувања или членство во синдикални организации;

• Ги откриваат податоците за генетската или биометриската или сексуалната ориентација на корисниците.

4. Основи и цели за обработка на лични податоци од страна на компанијата

Дадените лични информации се обработуваат во согласност со наведените основи и цели во оваа Политика за приватност.

Компанијата не користи автоматско донесување одлуки, обезбедените податоци нема да се користат за рекламирање или маркетинг цели, ниту пак ќе бидат ставени на располагање на трети страни, освен во специфични случаи, имено:

• Кога тоа го бара законот;

• Доколку е соодветно побарано од надлежен државен или судски орган;

• Кога ќе ја добиеме вашата изречена согласност за тоа.

4.1. Основи за обработка на лични податоци

Основи за обработка на лични податоци се следниве:

• Пред-договорни и договорни односи со клиенти во врска со склучување договор за набавка на стоки на далечина;

• Ваша експлицитна и слободно наведена согласност за обработка на одредени видови на лични податоци;

• Законски барања поврзани со дејноста на Компанијата.

4.2. Цели на обработка на лични податоци

Личните податоци собрани од компанијата се обработуваат врз основите што се утврдени во оваа политика за приватност и за целите на:

• Изведување на сите дејствија во врска со склучување на договор помеѓу компанијата и потрошувачот;

• Извршување на нарачка направена од е-продавница;

• Сметководствени регулаторни барања;

• Управување со вашиот профил или користење на делот за блог на страницата

• Известување за нови промоции и тековни понуди;

• Остварување на вашите права за побарување и гаранција;

• Одговарање на прашања и барања.

5. Период на чување на доставените податоци

Компанијата ги чува вашите податоци во согласност со временските ограничувања предвидени со закон. Главниот критериум според кој ќе го одредиме степенот на обработка е обемот на времето што е потребно за информирање.

Во случаи кога не е склучен договор, вашите лични податоци ќе бидат избришани навремено. Личните податоци предвидени за склучување на договор ќе се задржат за време на неговото склучување. Во случаи кога обработуваме лични податоци врз основа на ваша согласност, личните податоци ќе бидат зачувани сè додека не ја повлечете вашата согласност и не го искористите вашето право сите лични податоци што сте ги обезбедиле да се избришат / отстранат.

6. Техничко обезбедување во врска со заштитата на личните податоци

Компанијата ги спроведе сите технички и организациски мерки потребни за обработка и заштита на личните податоци во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/679 и важечкото Бугарско законодавство.

Преземените мерки се однесуваат на специфичните ризици поврзани со обработката и чувањето на дадените лични податоци. Организациски и технички е обезбедено да се заштитат вашите податоци од загуба, промена, кражба или неовластен пристап од неовластено трето лице.

7. Колачиња

За полесно користење на онлајн продавницата www.zizito.com, ние користиме колачиња. Ова се мали датотеки со податоци што ги чува вашиот пребарувач на тврдиот диск на вашиот компјутер и се потребни за користење на нашата страница.

Ние користиме колачиња за подобро да разбереме како луѓето ја користат нашата страница и да обезбедиме подобра навигација. Тие ни даваат информации за тоа дали веќе сте ја посетиле страницата или дали сте нов посетител. Колачињата не складираат лична идентификација и не собираат други информации што би можеле да ве идентификуваат.

Доколку не сакате да добивате колачиња, конфигурирајте го вашиот Интернет пребарувач да ги брише сите колачиња од тврдиот диск на вашиот компјутер, да блокира колачиња или да ве предупредува пред да ги зачувате колачињата.

За да се ​​запознаете со специфичните типови на колачиња што ги користи веб-страницата www. zizito.com можете да ја прегледате нашата политика за колачиња (политика за колачиња).

8. Споделување и откривање на лични податоци на трети лица

Во некои случаи, Компанијата може да им открие одредени лични информации на нашите партнери или подизведувачи кои работат со нас преку обезбедување производи и услуги поврзани со деловното работење на Компанијата или помагање на компанијата во нејзините маркетинг активности.

Компанијата може да ги открие вашите лични информации на трети страни, вклучително и на трети лица лоцирани надвор од Европската унија, предмет на барањата на Регулативата, на пример:

• При организирање игри, натпревари или промоции во согласност со правилата на специфичните игри;

• Курири и / или други трети лица кои организираат испорака на производите;

• Трети страни со кои Компанијата има договорен однос во однос на испораката и обемот на содржина или реклами, вклучително и сервери за испорака на рекламирана содржина, размена на залихи (Размена на реклами), алатки за објавување (ССП), алатки за рекламирање (ДСП) );

• Трети страни со кои Компанијата има договорена согласност за користење на виртуелни сервери (VPS);

• Трети лица кои обезбедуваат услуги за подобрување на рекламното таргетирање на производите и услугите на Компанијата;

• Општо признати даватели на услуги кои јавно имаат изјавено согласност со GDPR и политиките за е-приватност како што се Google и Facebook. Согласноста, исто така, вклучува ставање и употреба на уникатни ознаки за идентификација, вклучително и употреба на колачиња, локално складирање или друга општо прифатена веб-технологија;

• Даватели на серверски и клауд услуги поврзани со нарачување и сервисирање на центарот;

• Трети страни кои обезбедуваат услуги на Компанијата, како што се сметководители, ревизори, адвокати, нотари, агенции за рекламирање и односи со јавноста или компании кои се занимаваат со систематско администрирање на податоците.

Компанијата ќе споделува лични податоци со трети лица само откако експлицитно ќе ги обезбеди техничките и правните механизми под кои ќе се одвива обработката на споделените лични податоци во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ) 679/2016 и Бугарското законодавство.

Компанијата се обврзува да ги превземе сите неопходни чекори за да обезбеди легитимна обработка на лични податоци во согласност со барањата за доверливост утврдени во оваа политика.

9. Вашите права како предмет на податоците

Според регулативата, секој предмет на податоци ги има следниве права:

9.1. Право на пристап

Имате право бесплатно да знаете кои лични податоци ги обработуваме и дали ги обработуваме.

9.2. Право на корекција

Во случај на неусогласеност помеѓу вашите податоци и податоците што ги обработуваме, имате право да побарате од нас да ги исправиме, без непотребно одложување, сите зачувани податоци од нас што се неточни.

9.3. Право на ограничување на обработката

Во одредени околности, може да побарате ограничување или блокирање на обработката на одредени податоци. Таквите случаи се: потребата да се потврди точноста на вашите лични податоци, причината за обработката или незаконитоста на нивната обработка.

9.4. Право на бришење

Во случај да не се почитуваат основите за обработка, имате право да побарате бришење на сите податоци што ги обработуваме ние.

9.5. Право на преносливост на податоците

Доколку сакате да ги користите вашите лични податоци обезбедени електронски за истата услуга, но од друг добавувач, имате право да побарате трансфер на друг давател во формат којшто е читлив од машина. Ова право важи само за информациите што ни ги доставивте со ваша согласност.

9.6. Право на приговор

Доколку не се согласувате со начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци, имате право да поднесете приговор. Ова право се применува само на обработка на податоци што е потребна за извршување на задача од јавен интерес или за вршење на службени овластувања доделени на контролорот и за обработка на податоци што е неопходно за целите на легитимните интереси на контролорот или за трета страна, освен кога интересите на предметот на податоците преовладуваат над таквите интереси.

9,7 Право на повлекување согласност

Кога давате податоци засновани на ваша согласност, имате право во кое било време да побарате повлекување на согласност за обработка на специфичен вид лични податоци.

9.8. Право на жалба

Доколку не сте задоволни од начинот на кој е управувано со апликацијата поднесена од вас во врска со кое било од горенаведените права или сметате дека не ги обработуваме вашите лични податоци законски, имате право да поднесете жалба во врска со личните податоци кај надзорниот орган одговорен за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2016/679 и Законот за заштита на личните податоци.

Доколку сакате да искористите некое од горенаведените права, можете да испратите соодветна апликација во врска со ова прашање со вашето точно барање на следната е-адреса: personaldata@zizito.com

Производот е додаден во списокот со желби