Η ομάδα του www.zizito.com αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα επιδεικνύοντας εξαιρετική σοβαρότητα. Εκτός από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο, τους σκοπούς, τους λόγους, τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η ZIZITO BG EOOD (η Εταιρεία) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των κανονισμών της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η Εταιρεία υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τη βάση για την επεξεργασία τους, τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης τους και τις περιπτώσεις στις οποίες αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679, ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα, μέσω των οποίων μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, με βάση στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή από ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του συγκεκριμένου ατόμου.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ("Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων"), η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα είναι πάντοτε σύμφωνη με τον κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία της Βουλγαρίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 1. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που προορίζονται για:

 • Προετοιμασία και η σύναψη σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της, και
 • Δραστηριότητα μάρκετινγκ - όπου παρέχονται προσωπικά δεδομένα αφού παραχωρήσουν τη ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση για τη χρήση τους οι χρήστες.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του ιστότοπου www.zizito.com. Οι στόχοι της επιχείρησής μας είναι: η πώληση απομακρυσμένων αγαθών, η διαχείριση των προφίλ των χρηστών στην ιστοσελίδα και οι στατιστικοί στόχοι που σχετίζονται με την εσωτερική ανάλυση και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες πέραν των όσων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησής της ή αυτών που παρέχονται από εσάς με ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας.

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και ο σκοπός:

2.1. Για τους σκοπούς της σύναψης συμβάσεων, παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών και πληροφόρησης πελατών

Για τη σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

 • Τρία ονόματα.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση παράδοσης
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Ηλικία
 • Δεδομένα εγγραφής ήχου από υποστηριζόμενο κέντρο.

Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μέσω της φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπό μας - μέσω ενός προφίλ ή κατά την χρήση του ιστότοπου ως επισκέπτης. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για τη σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών, στην οποία  το υποκείμενο των δεδομένων συμμετέχει ή για την ανάληψη ενεργειών κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμός λειτουργίας).

2.2. Για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

Συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες για το ενημερωτικό δελτίο και άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ:

 • Δύο ονόματα.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ, για τους οποίους έχετε ενημερωθεί.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται βάσει ρητής συναίνεσης (άρθρο 6 (1) (α) του κανονισμού). Η συγκατάθεση εκφράζεται με την εισαγωγή ορισμένων από τις παραπάνω πληροφορίες και σημειώνοντας το πλαίσιο "Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου και γνωρίζω την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων".

2.3. Τεχνικές πληροφορίες

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο στη διεύθυνση www.zizito.com ή και τα διάφορα τμήματα του, λαμβάνουμε πληροφορίες με τη μορφή πρωτοκόλλου πληροφοριών με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Τη διεύθυνση IP και τη σελίδα από την οποία μεταφέρεστε στον ιστότοπό μας.
 • Πληροφορίες σχετικά με την παραμονή σας στον ιστότοπό μας και τις ενότητες που έχετε επισκεφτεί.
 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σας σύστημα.
 • Άλλους τύπους τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος πληροφοριών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται βάσει ρητής συναίνεσης (άρθρο 6 (1) (α) του κανονισμού). Η συγκατάθεση εκφράζεται κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συμφωνώ" στην ενότητα "Είμαι ενήμερος για την πολιτική απορρήτου της ZIZITO BG Ltd. και συμφωνώ να λαμβάνω cookies όταν χρησιμοποιώ την ιστοσελίδα".

2.4. Άλλα δεδομένα

Λόγω των νομικών απαιτήσεων και των διαφόρων τύπων προϊόντων που προσφέρονται στον ιστότοπο, μπορεί να χρειαστεί να συγκεντρωθούν και άλλα είδη προσωπικών πληροφοριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει ρητά για τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, τον λόγο συλλογής και τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

 1. Προσωπικά δεδομένα που δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που:

 • Αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή των καταναλωτών ή άλλα δεδομένα σχετικά με την υγεία ή την ψυχική υγεία τους·
 • Αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις·
 • Αποκαλύπτουν στοιχεία γενετικού ή βιομετρικού ή σεξουαλικού προσανατολισμού στους χρήστες.
 1. Λόγοι και σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους αναφερόμενους λόγους και σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα παρεχόμενα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ ούτε αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα:

 • Όταν απαιτείται από το νόμο.
 • Εάν αυτό ζητηθεί από αρμόδια ή δικαστική αρχή,
 • Όταν έχουμε λάβει ρητή συγκατάθεσή σας που το επιτρέπει.

4.1. Λόγοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:

 • Προσυμβατικές και συμβατικές σχέσεις με τους πελάτες όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης για την αγορά και την πώληση αγαθών.
 • Η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων.
 • Νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

4.2. Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους λόγους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για τους σκοπούς:

 • Εκτέλεση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του καταναλωτή.
 • Εκτέλεση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Λογιστικές ρυθμιστικές απαιτήσεις
 • Διαχείρηση του προφίλ σας ή για τη χρήση της ενότητας blog του ιστότοπου
 • Κοινοποίηση νέων προσφορών και για τρέχουσες προσφορές.
 • Άσκηση των δικαιωμάτων σας για διεκδίκηση υπηρεσιών και εγγυήσεων.
 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις και ερωτήματα.
 1. Περίοδος αποθήκευσης των υποβληθέντων δεδομένων

Η Εταιρεία αποθηκεύει τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος. Το κύριο κριτήριο βάσει του οποίου θα καθορίσουμε το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η έκταση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την επεξεργασία των πληροφοριών.

Σε περιπτώσεις όπου δεν συνάπτεται σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν έγκαιρα. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για τη σύναψη της σύμβασης θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της σύναψής της. Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και να ασκήσετε το δικαίωμά σας ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει θα διαγραφούν / καταργηθούν.

 1. Τεχνική ασφάλεια όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.

Τα ληφθέντα μέτρα αφορούν τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με την επεξεργασία και την αποθήκευση των παρεχομένων προσωπικών δεδομένων. Διασφαλίζεται από οργανωτική και τεχνική άποψη η προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

 1. Cookies

Για να διευκολυνθεί η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zizito.com , χρησιμοποιούμε cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης και απαιτούνται για τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και για να παρέχουμε βελτιωμένη πλοήγηση. Μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το εάν έχετε ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπο ή αν είστε νέος επισκέπτης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, ούτε συλλέγουν άλλες αναγνωριστικές πληροφορίες.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας στο Internet, ώστε να διαγράψετε όλα τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να αποκλείσετε τα cookies ή να σας προειδοποιήσει πριν αποθηκεύσετε τα cookies.

Για να εξοικειωθείτε με τους συγκεκριμένους τύπους cookies που η τοποθεσία www. zizito.com χρησιμοποιεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική cookie (Πολιτική cookie).

 1. Κοινοποίηση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες στους συνεργάτες ή τους υπεργολάβους που εργάζονται μαζί μας παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιχείρηση της Εταιρείας ή βοηθώντας την Εταιρεία στις δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού, για παράδειγμα:

 • Κατά την οργάνωση παιχνιδιών, διαγωνισμών ή προωθήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των συγκεκριμένων παιχνιδιών.
 • Σε αγοραστές ή / και άλλους που οργανώνουν την παράδοση των προϊόντων.
 • Τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία έχει συμβατική σχέση όσον αφορά την παράδοση και την έκταση του περιεχομένου ή των διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων εξυπηρετητών για την παράδοση διαφημιζόμενου περιεχομένου, ανταλλαγών αποθεμάτων (Ad Exchange), εργαλείων δημοσίευσης (SSP), διαφημιστικών εργαλείων (DSP)) .
 • Τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία έχει συμβατική συμφωνία για τη χρήση εικονικών διακομιστών (VPS).
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση της στόχευσης διαφημίσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Γενικά αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν δηλώσει δημοσίως συμμόρφωση με τις πολιτικές GDPR και ηλεκτρονικού απορρήτου όπως το Google και το Facebook. Η συναίνεση περιλαμβάνει επίσης την επίθεση και τη χρήση μοναδικών δεικτών ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies, localStorage ή άλλης γενικά αποδεκτής τεχνολογίας ιστού.
 • Παροχείς υπηρεσιών διακομιστή και cloud που σχετίζονται με την παραγγελία και την εξυπηρέτηση του κόμβου.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, όπως λογιστές, ελεγκτές, πληρεξούσιοι, συμβολαιογράφοι, διαφημιστικοί και PR οργανισμοί ή εταιρείες που ασχολούνται με τη συστηματική διαχείριση δεδομένων.

Η Εταιρεία θα μοιράζει τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους μόνο αφού παρέχει ρητά τους τεχνικούς και νομικούς μηχανισμούς υπό τους οποίους η επεξεργασία των κοινών προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 και της βουλγαρικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

 1. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:9.1. Δικαίωμα πρόσβασηςΈχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ελεύθερα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και εάν τα επεξεργαζόμαστε.9.2. Δικαίωμα διόρθωσηςΣε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δεδομένων σας και των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς και είναι ανακριβή.9.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΣε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό ή αποκλεισμό της επεξεργασίας ορισμένων δεδομένων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: η ανάγκη επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών σας δεδομένων, ο λόγος για την επεξεργασία ή η παράνομη επεξεργασία τους.9.4. Δικαίωμα διαγραφήςΣε περίπτωση που δεν τηρούνται οι λόγοι επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.9.5. Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένωνΕάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται ηλεκτρονικά για την ίδια υπηρεσία αλλά από άλλον πάροχο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά σε άλλον πάροχο σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει με τη συγκατάθεσή σας.9.6. Δικαίωμα αντίρρησηςΕάν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθηκόντων δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση επίσημων εξουσιών που ανατίθενται στον υπεύθυνο επεξεργασίας και για την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή για τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.9.7. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσηςΚατά την παροχή δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία του συγκεκριμένου τύπου προσωπικών δεδομένων.9.8. Δικαίωμα καταγγελίαςΕάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η αίτηση που υποβάλατε σχετικά με οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μια αντίστοιχη αίτηση σχετικά με αυτό το θέμα με το ακριβές αίτημά σας στην ακόλουθη διεύθυνση email: personaldata@zizito.com 

 

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών