Политика за поверителност

Tým ZIZITO dodržuje nejpřísnější požadavky týkající se shromažďování a správy osobních údajů návštěvníků jeho stránek, ale i svých zákazníků a partnerů.

Kromě Všeobecných obchodních podmínek a Zásad používání souborů cookie je cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů jasně definovat účely, metody, důvody, lhůty a podmínky, za kterých jsou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány.

ZIZITO BG EOOD (dále jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje svých klientů a partnerů plně v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679) a o ochraně osobních údajů Akt. data.

Aby společnost vyhověla regulačním požadavkům, s těmito Zásadami ochrany osobních údajů poskytuje komplexní informace o: vašich právech, typu shromažďovaných osobních údajů, důvodech jejich dalšího zpracování, způsobech jejich uložení a použití a případech, kdy přístup k nim společnost poskytuje třetím osobám.

Podle Čl. 4 nařízení (EU) 2016/679 se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím identifikátorů, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o místě, online identifikátor nebo jedna či více charakteristik specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, intelektuální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu tohoto jedince.

V souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) Společnost zajišťuje, aby zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, telefon a emailová adresa, bylo vždy v souladu s Nařízením a platnou bulharskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů .

Shromažďování a používání osobních údajů

Účely shromažďování osobních údajů Společností jsou následující:

 • Pro přípravu, uzavření a realizaci smlouvy;
 • Pro marketingové aktivity – v případech, kdy jsou osobní údaje poskytovány s výslovným, svobodným a informovaným souhlasem k jejich dalšímu použití.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely webu www.zizito.com. Cíle naší činnosti jsou: prezentace zboží na dálku, správa uživatelských profilů na webu a statistické cíle související s interní analýzou a zlepšováním činnosti Společnosti.

Společnost neshromažďuje osobní údaje, které nejsou nezbytné pro realizaci její činnosti nebo ty, které uživatel neudělí výslovným, svobodným a informovaným souhlasem.

Osobní údaje, které zpracováváme 

Pro účely uzavření smlouvy dodávky a informační služby

Pro účely uzavření smlouvy o prodeji zboží shromažďujeme o zákaznících tyto druhy osobních údajů:

 • Tři jména;
 • Emailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Doručovací adresa;
 • Číslo bankovního účtu;
 • Data zvukového záznamu z udržovaného střediska služeb zákazníkům.

Osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány prostřednictvím aktivních polí pro vyplnění osobních údajů na našich stránkách registrovanými i neregistrovanými návštěvníky.

Zpracování osobních údajů Společností je nezbytné pro účely smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Mohou být rovněž použity k provedení určitých kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).

Pro účely marketingových aktivit Společnosti

Následující osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zasílání elektronického bulletinu a jiné realizace jiných marketingových aktivit Společnosti:

 • Dvě jména;
 • E-mailová adresa;
 • Další údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem v souvislosti s konkrétními marketingovými účely, o kterých byl uživatel předem informován.

Osobní údaje jsou shromažďovány na základě výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení). Souhlas je vyjádřen zadáním některých nebo všech výše uvedených údajů a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s použitím mých osobních údajů pro zasílání newsletteru a jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů“.

Technické informace

Pokaždé, když navštívíte webovou stránku www.zizito.com a prohlížíte si její různé stránky, společnost obdrží technické informace ve formě informačního protokolu. Tyto typy protokolů jsou anonymní a mají následující obsah:

 • IP adresa zařízení, ze kterého stránku navštěvujete;

 • Informace o odkazu nebo stránce, ze které jste byli přesměrováni na naše stránky;
 • Informace o čase, který jste na webu strávili, a stránkách, které jste na něm navštívili;
   
 • Technické informace o typu operačního systému a prohlížeče, ze kterého stránky navštěvujete;
 • Jiný druh technických informací dle technických požadavků informačního systému;

Osobní údaje shromažďuje Společnost na základě výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. „a“ Nařízení). Souhlas je vyjádřen označením tlačítka „Souhlasím / nesouhlasím“ v poli „Jsem obeznámen se zásadami ochrany osobních údajů společnosti ZIZITO BG EOOD a souhlasím/nesouhlasím se soubory cookie při používání webu.”

Jiné údaje

V souladu se všemi zákonnými požadavky a specifiky typu nabízeného zboží může být nutné shromažďovat další typy osobních údajů. V těchto případech má Společnost povinnost Vás výslovně a jednoznačně informovat o druhu osobních údajů požadovaných pro shromažďování, důvodech jejich shromažďování a účelech jejich dalšího zpracování.

Osobní údaje, které nejsou zpracovávány

Společnost za žádných okolností neshromažďuje ani nezpracovává tyto osobní údaje uživatelů

 • Rasový nebo etnický původ spotřebitelů;
 • Údaje o fyzickém nebo duševním zdraví spotřebitelů;
 • Politické, filozofické nebo náboženské přesvědčení;
 • Údaje o členství v odborech;
 • Biometrické nebo genetické údaje;
 • Údaje o sexuální orientaci spotřebitelů.

Důvody a cíle zpracování osobních údajů Společností

Osobní údaje poskytnuté uživateli budou zpracovávány v plném souladu s důvody a cíli stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost neprovádí automatizované rozhodování a poskytnuté osobní údaje nebudou použity pro marketingové a reklamní účely a nebudou poskytnuty pro přístup a zpracování třetím stranám, s výjimkou určitých případů, mezi které patří:

 • Je-li toto právo stanoveno zákonem;
 • Pokud to vyžaduje zákon příslušným státním nebo soudním orgánem;
 • Když byl získán výslovný souhlas uživatele.
Důvody zpracování osobních údajů 

Důvody pro zpracování osobních údajů uživatelů Společností jsou následující:

 • Předsmluvní a smluvní vztahy mezi Společností a jejími klienty pro účely uzavření smlouvy o koupi zboží na dálku;
 • Výslovný a svobodně udělený souhlas se zpracováním určitých typů osobních údajů uživateli;
 • Různé typy právních požadavků přímo souvisejících s činnostmi Společnosti.
Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromážděné Společností jsou zpracovávány na základě definovaném v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a jejich účely jsou:

 • Veškeré postupy a úkony nezbytné pro uzavření legitimní smlouvy mezi spotřebitelem a Společností;
 • Provedení dokončené objednávky uživatelem;
 • Plnění účetních předpisů při provozu Společnosti;
 • Správa uživatelských profilů a používání blogové části webu;
 • Informování zákazníků o aktuálních akcích a nových prodejních nabídkách;
 • Uplatnění práva klienta na reklamaci a požadavek na záruční servis zboží;
 • Odpovědi na dotazy a dotazy uživatele na Společnost.

Doba uložení poskytnutých údajů

Společnost vždy uchovává vaše údaje plně v souladu se zákonnými lhůtami stanovenými pro tento účel. Hlavní roli při určování doby uchovávání shromážděných dat hrají cíle pro zpracování informací v nich obsažených .

 • V případech, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi uživatelem a Společností, budou osobní údaje uživatele včas vymazány.
 • Osobní údaje poskytnuté uživatelem za účelem plnění smlouvy budou uchovávány po dobu jejího plnění.
 • V případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě předchozího souhlasu uživatele, budou údaje uloženy, dokud svůj souhlas neodvoláte a neuplatníte své právo být zapomenut – poté Společnost vymaže všechny typy osobních údajů, které jste poskytli.

Technické zabezpečení týkající se ochrany osobních údajů

Společnost se postarala o zavedení všech nezbytných technických a organizačních opatření souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a platnou bulharskou legislativou.

Opatření přijatá Společností odpovídají konkrétním rizikům při zpracování a uchovávání osobních údajů. Organizačně a technicky je zajištěna ochrana uživatelských dat před případnou ztrátou, úpravou, odcizením nebo neoprávněným přístupem třetích osob.

Soubory cookie

Abychom zlepšili způsob, jakým používáme naše webové stránky, používáme soubory cookie. Jedná se o malé informační datové soubory, které váš prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho zařízení. Jsou důležité pro zachování rychlosti, funkčnosti a dobré zákaznické zkušenosti našich webových stránek.

Soubory cookie nám pomáhají lépe porozumět a analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky, a neustále pracujeme na zlepšování jejich navigace. Poskytují nám informace o tom, zda jste nový návštěvník nebo jste stránky v minulosti navštívili. Cookies jsou anonymní; neuchovávají osobní údaje o uživateli a neshromažďují žádné informace, které by mohly odhalit vaši identitu.

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete nakonfigurovat svůj prohlížeč a nastavit jej tak, aby smazal všechny soubory cookie z pevného disku vašeho zařízení, blokoval soubory cookie nebo vás informoval pokaždé před uložením souborů cookie.

Chcete-li se dozvědět více o používání souborů cookie, můžete si přečíst naše úplné Zásady používání souborů cookie.

Sdílení a zpřístupňování osobních údajů uživatelů třetím stranám

V určitých případech může Společnost zpřístupnit určité typy osobních údajů svým partnerům nebo subdodavatelům. Tyto třetí osoby poskytují Společnosti produkty a služby související s činností Společnosti nebo zajišťují proces marketingových aktivit Společnosti.

Společnost může poskytnout přístup k osobním údajům uživatele třetím stranám, včetně třetích stran nacházejících se mimo Evropskou unii, v souladu s požadavky Nařízení. Jedná se například o situace související s:

 • Organizování propagačních kampaní, her nebo soutěží v souladu s pravidly konkrétních marketingových iniciativ;
 • Doručování produktů prostřednictvím kurýrů a / nebo jiných třetích stran, které organizují spedici;
 • Provádění třetími stranami, se kterými má Společnost smluvní vztah ve vztahu k doručování a měření obsahu nebo reklamy, včetně serverů pro doručování reklamního obsahu, burz pro obchodování s inventářem (Ad Exchanges), publikačních nástrojů (SSP), reklamních nástrojů ( DSP);
 • využívání virtuálních serverů (VPS) poskytovaných třetími stranami, se kterými má Společnost smluvní vztah;
 • Zlepšení cílení reklamy na produkty a služby Společnosti třetími stranami;
 • Poskytování dat známým poskytovatelům služeb, kteří veřejně deklarovali soulad s GDPR a zásadami e-privacy, jako jsou Google a Facebook. Souhlas také zahrnuje umístění a použití jedinečných depersonalizovaných identifikátorů, například pomocí souborů cookie, localStorage nebo jiné obecně uznávané webové technologie;
 • Přijímání serverových a cloudových služeb souvisejících s objednávkami a obsluhou centra zákaznických služeb třetími stranami;
 • Poskytování přístupu k údajům třetím stranám poskytujícím služby Společnosti, včetně účetních, právníků, auditorů, notářů, reklamních a PR agentur nebo společností zabývajících se systematickou správou údajů.

Společnost přebírá odpovědnost za sdílení osobních údajů uživatele se třetími stranami až po výslovném poskytnutí technických a právních mechanismů, za kterých bude zpracování sdílených osobních údajů probíhat v souladu s požadavky nařízení (EU) 679/2016 a bulharským právem .

Společnost se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění legitimního a bezpečného zpracování osobních údajů uživatelů v souladu s požadavky na důvěrnost stanovenými v těchto Zásadách.

Vaše práva jako subjektu údajů

Podle Nařízení jsou každému subjektu údajů zaručena následující práva:

Právo na přístup k uloženým osobním údajům 

Každý uživatel má právo na informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a zda takové údaje zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů 

V případě rozporu mezi vašimi aktuálními údaji a údaji zpracovávanými Společností máte právo bez zbytečného odkladu požadovat nezbytné opravy všech nepřesných údajů .

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Za určitých okolností máte právo požadovat omezení nebo zablokování zpracování určitých typů osobních údajů. Takovými případy jsou například potřeba potvrdit správnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo nezákonnost jejich zpracování.

Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že již pomine základ pro zpracování Vašich osobních údajů, máte právo požadovat výmaz všech námi zpracovávaných osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo za účelem využití stejné služby požadovat předání vašich elektronicky poskytnutých osobních údajů jinému poskytovateli ve strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje pouze na údaje poskytnuté s výslovným souhlasem uživatele .

Právo vznést námitku 

V případě nesouhlasu se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo vznést námitku. Toto právo se vztahuje pouze na údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci, a na údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy zájmy subjektu údajů mají přednost před takovými zájmy.

Právo na odvolání souhlasu

Při zpracování osobních údajů po získání výslovného souhlasu máte právo kdykoli požádat o odvolání souhlasu se zpracováním konkrétního druhu osobních údajů.

Právo na odvolání 

Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení Vaší žádosti v souvislosti s některým z výše uvedených práv nebo se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – dozorového úřadu, odpovědného za implementaci nařízení (EU) 2016/679 a zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud budete chtít některého z výše uvedených práv využít, můžete příslušnou žádost s přesným požadavkem zaslat na e-mailovou adresu: info@zizito.com.